Zoner.cz   |   regZone.cz   |   Czechia.com   |   inShop.cz   |   inMail.cz   |   Interval.cz   |   ZonerPress.cz   |   inPage.cz   |   Zonerama.com
Registrace domény
czechia
Odborná literatura
ASP.NET 4 a C# 2010
ASP.NET 4 a C# 2010
Sada dvou knih. Naučíte se vše, co potřebujete ke zvládnutí ASP.NET 4 včetně technologií MVC, AJAX nebo Silverlight.
Koupit
Novinky ASP2.cz

21. 2. 2018 15:55:18
Upgrade technologie:
MS SQL Server 2017


16. 11. 2017 13:11:44
Upgrade technologie:
ASP.NET Core 2.0.3


17. 7. 2017 12:44:46
Upgrade technologie:
ASP.NET Core 1.0.5
ASP.NET Core 1.1.2


Logo dot.net
Webhosting zdarma - Smluvní podmínky

1. Poskytovatelem služby je ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno, IČ: 49437381.

2. Uživatelem je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

3. Předmět smlouvy
a. Předmětem smlouvy je poskytnutí webového prostoru na doméně 3. řádu s koncovkou asp2.cz.
b. Webový prostor je poskytnut zdarma a je primárně určen pro vývojáře a programátory, kteří se chtějí blíže seznámit s technologií ASP2, vyzkoušet ji a testovat na reálném webovém serveru.

4. Práva a povinnosti poskytovatele
a. Poskytovatel zajistí uživateli zřízení a provoz virtuálního serveru na serveru poskytovatele připojeného k počítačové síti Internet. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP.
b. Poskytovatel není zodpovědný za obsah stránek, jakož ani za škody z toho plynoucí pro uživatele nebo třetí strany.
c. Poskytovatel není zodpovědný za jakékoliv škody, a to i finanční, které byly uživateli způsobeny provozem služby, nebo naopak pozastavením či nefunkční službou.
d. Poskytovatel nebude poskytovat získané údaje od uživatele žádné třetí straně pokud nebudou vyžádány tyto informace státními orgány oprávněnými k tomu zákonem.
e. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz takových skriptů a programů, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu.
f. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz serveru bez upozornění z důvodu jeho úprav a údržby. Poskytovatel může kdykoliv změnit verzi používaného software.
g. Poskytovatel není povinen uživateli poskytovat jakoukoliv technickou podporu v případě nefunkčnosti jeho prezentace, skriptů.
h. Poskytovatel má právo znovu neposkytnout službu uživateli, pokud mu byla dříve služba zrušena pro neplnění podmínek jejího provozu.
i. Poskytovatel má právo omezit technické parametry hostingu podle vlastního uvážení.
j. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit Smluvní podmínky pro poskytování služby webhostingu na doméně asp2.cz. Aktuální znění podmínek je vždy k dispozici na adrese https://www.asp2.cz.
k. Poskytovatel se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl zákazník plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a v případě důvodného podezření, že způsob využívaní poskytovaných služeb zákazníkem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu.


5. Práva a povinnosti uživatele
a. Uživatel si volí název doménového jména dle vlastního uvážení sám. Název nesmí mít spojitost s jakoukoliv sexuální tématikou, vulgárními výrazy, násilím či s propagací zakázaných hnutí a neměl by porušovat etický kodex internetu. Již registrovaný název nelze zaregistrovat 2x.
b. Uživatel má právo na samostatnou aktualizaci stránek prostřednictvím přenosového protokolu FTP.
c. Uživatel zodpovídá za technickou správnost WWW stránek a za správnost výstupů na klientském počítači, nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru.
d. Uživatel zodpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru. Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.
e. Uživatel zodpovídá za škodu vzniklou poskytovateli i třetím osobám v důsledku porušení Smluvních podmínek.
f. Uživatel tímto uděluje po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele. Uživatel výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností ZONER software, a.s. na adresu jeho elektronické pošty.

6. Zrušení zřízeného webového prostoru
a. Domény, které budou mít po dobu jednoho měsíce nulovou návštěvnost nebo budou obsahovat soubory, které nijak nesouvisí s dotNET technologií, budou kompletně smazány.
b. Domény, které se nebudou aktualizovat alespoň jedenkrát za 3 měsíce pomocí FTP budou kompletně smazány.
c. Domény, jejichž uživatelé poruší jakékoliv ustanovení těchto podmínek budou kompletně smazány.
d. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení prostoru a účtu v případě, že vyhodnotí obsah stránek za nevhodný k účelu projektu asp2.cz.
e. Poskytovatel provádí rušení webových prostorů bez upozornění a nezajišťuje zálohy zrušeného obsahu.

7. Závěrečná ustanovení
a. Smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem potvrzení objednávky služeb zákazníkem prostřednictvím sítě internet.
b. Provoz projektu asp2.cz není jakkoliv garantován a může být kdykoliv ukončen.
c. Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2005.